Dlhodobá štúdia podložila používanie homeopatík u detí.

Inštitút Roberta Kocha aktuálne hovorí, že 26% detí a mládeže v Nemecku trpí minimálne jedným atopickým ochorením /astma bronchiale, senná nádcha, neurodermititída./  [1] Pomoc  pre týchto pacientov by mohla ponúknuť  podľa práve vyšlej štúdie homeopatia. [2]

 

Autori zahrnuli do svojho pozorovania 325 detí do štrnásť rokov, ktoré boli predstavené homeopatickej klinike De Campo di Marte Provinzhospital v Lucce /Taliansko/ kvôli atopickému ochoreniu. Bola prevedená dlhodobá analýza stavu 107 pacientov, ktorých liečba trvala v priemere 7,4 roka.

STAV RESPONDENTOV

Svrbiaca a páliaca pokožka, pálenie očí, dušnosť obmedzuje kvalitu života respondentov – a tým aj ich rodičov. V niektorých prípadoch je nutná aj hospitalizácia. Typické pre tento trias atopických ochorení je, že sa u detí môžu „zmeniť“, niekedy sa spontánne vyliečia v dospelosti, alebo doživotne ostávajú v nejakej inej forme. Teórie vzniku ochorenia siahajú od genetických faktorov, cez imunologické zmeny k rôznym vplyvom životného prostredia a psychogénnych faktorov.

Terapia pomocou konvenčnej medicíny pozostáva prevažne z dočasného zmiernenia symptómov za pomoci silne pôsobiacich liekov /kortizón, bronchodilatáty, antihistaminiká a pod./, ktoré so sebou nie zriedkavo prinášajú riziko značných nežiadúcich účinkov, predovšetkým pri dlhodobom užívaní. [4,5,6] Skutočné vyliečenie týmito liekmi je často neuskutočniteľné. Veľa respondentov si praje kauzálnu terapiu, ktorá nezmierňuje iba akútne symptómy, ale podľa možnosti je aj schopná odstrániť dlhodobú chronickú náchylnosť na atopické ochorenia. Ako možnú terapeutickú voľbu vidí veľa pacientov, respektíve ich rodičov v homeopatii, ako sa stále častejšie ukazuje. [7,8,9]

METODIKA A VÝSLEDKY PREDLOŽENEJ ŠTÚDIE

325 detí sa podrobilo ambulantnému  vyšetreniu s individuálne vybratým jednozložkovým homeopatickým liekom, ktorý bol vybraný lekárom s minimálne trojročným dodatočným štúdiom homeopatie. Design štúdie predpokladal, že konvenčné terapeutické opatrenia mohli pokračovať, ak si to pacient prial. Pre primárne pozorovanie boli vyhodnotené dáta od 161 pacientov, ktorí sa predstavili minimálne dvojmesačnou homeopatickou terapiou. Pre dlhodobý prieskum u 107 pacientov musela byť posledná konzultácia minimálne pred piatimi rokmi. Úspešnosť liečby sa merala pomocou Glasgow homeopathic hospital outcome scale /GHHOS/ [10]. U astmatikov bola funkcia pľúc meraná pomocou spirometrie.

Zlepšenie relevantných symptómov ochorenia sa konalo u 90% prípadov. Ako značné zlepšenie /GHHOS +2,+3,+4/ sa ukázalo u 75,8% pacientov. Deti so sennou nádchou profitovali najlepšie /84,2%/, nasledovali neurodermatici /80,3%/. Astma sa značne zlepšila u 67,2% pacientov.  Dlhodobá analýza ukázala, že atopická dermatitída v 32 prípadoch z 38 bola úplne v remisii. Toto bol aj prípad u 13 z 27 prípadov alergickéj nádchy a 30 prípadov zo 42 s diagnózou astma. Dosiahnutý terapeutický úspech bol štatisticky signifikantný.

POSÚDENIE

V súlade s inými výskumami sa ukazuje, že deti, ktoré trpia neurodermatitídou, sennou nádchou, alebo astmou, značne profitujú z homeopatickej liečby. [11,12] V mnohých prípadoch je možné aj dlhodobé uzdravenie.

Homeopatická liečba atopického ochorenia v detskom veku v porovnaní s konvenčnou okrem toho znižuje riziko rozvinutia dospelej neurodermatitídy, sennej nádchy, alebo astmy. Priamy kauzálny záver  úspešnosti liečby pôsobením potencovaného lieku nemôže byť  vydaný, kvôli designu štúdie, keďže nebola prítomná porovnávacia skupina s placebom. Toto však nebolo pre respondentov v popredí/stredobodom, predovšetkým to, že homeopatia je forma terapie obzvlášť bezpečná a bez nežiadúcich účinkov.

 

Preklad: Ing. Edita Hotáková

Foto: pixabay.com

 

Literatúra:

 1. Homepage des Robert Koch-Instituts > Abstract
 2. Rossi E, Picchi E, Bartoli P, Panozzo M, Cervino C, Nurra L: Homeopathic therapy in pediatric atopic diseases: short- and long-term results. Homeopathy (2016) > Abstract
 3. Thomsen SF: Epidemiology and natural history of atopic diseases. European Clinical Respiratory Journal. 2015;2:10.3402/ecrj.v2.24642. doi:10.3402/ecrj.v2.24642. > Abstract
 4. Lee JH, Son SW, Cho SH: A Comprehensive Review of the Treatment of Atopic Eczema. Allergy, Asthma & Immunology Research. 2016;8(3):181-190. doi:10.4168/aair.2016.8.3.181. > Abstract
 5. Morales DR, Jackson C, Lipworth BJ, Donnan PT, Guthrie B: Adverse respiratory effect of acute β-blocker exposure in asthma: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Chest. 2014 Apr;145(4):779-86. > Abstract
 6. Bielory L, Lien KW, Bigelsen S: Efficacy and tolerability of newer antihistamines in the treatment of allergic conjunctivitis. Drugs. 2005;65(2):215-28. > Abstract
 7. Hughes R, Ward D, Tobin AM, Keegan K, Kirby B: The use of alternative medicine in pediatric patients with atopic dermatitis. Pediatr Dermatol 2007, 24(2): 118-120. > Abstract
 8. Slader CA, Reddel HK, Jenkins CR, Armour CL, Bosnic-Anticevich SZ: Complementary and alternative medicine use in asthma: who is using what? Respirology 2006, 11(4):373-387. > Abstract
 9. Simpson N, Roman K: Complementary medicine use in children: extent and reasons. Br J Gen Pract 2001, 51(472):914-916. > Abstract
 10. Reilly D, Taylor M: The evidence profile: developing integrated medicine. Complement Ther Med 1993, 1(1):1-50. > Abstract
 11. Witt CM, Lüdtke R, Baur R, Willich S: Homeopathic Medical practice: long-term results of a cohort study with 3981 Patients. BMC Public Health 2005, 5, 115. > Abstract
 12. Rossi E, Bartoli P, Bianchi A, Da Fré M: Homeopathy in paediatric atopic diseases: long-term results in children with atopic dermatitis. Homeopathy 2012, 101:13-20. > Abstract
 13. Dantas F, Rampes H: Do homeopathic medicines provoke adverse effects? A systematic review. British Homeopathic Journal 2000, 89: 35-38. > Abstract
Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: