Všeobecne

 

 1. Disciplinárne konanie umožňuje efektívne, spravodlivé a nestranné preskúmanie porušenia štandardov SHA jej členom a preskúmanie sťažnosti na jej člena.
 2. Disciplinárne konanie je transparentné, jeho ustanovenia sú zverejnené na webstránke SHA a prístupné každému.
 3. Členovia SHA svojou registráciou súhlasia s ustanoveniami displinárneho konania SHA a zaväzujú sa im podriadiť.
 4. V prípade sťažnosti ustanovaný člen alebo výbor SHA zhromaždí všetky fakty o udalosti a snaží sa ako sprostredkovateľ urovnať sťažnosť bez začatia disciplinárneho konania. V prípade neúspešného sprostredkovania urovnania musí stažovateľ podať formálny popud.
 5. Disciplinárne konanie sa môže začať na formálny popud pacienta, kolegov homeopatov, študentov homeopatie, učiteľov a supervízorov homeopatie, členov SHA a výboru SHA.
 6. Formálny popud na začatie disciplinárneho konania je potrebné podať písomne minimálne do 3 rokov od udalosti na preskúmanie. Stretnutie disciplinárnej komisie musí byť zvolané do 3 mesiacov odo dňa doručenia formálneho popudu.
 7. Disciplinárne konanie vedie disciplinárna komisia. Disciplinárna komisia pozostáva z 3-och členov výboru SHA a 2-och členov SHA vybraných žrebovaním. Členovia disciplinárnej komisie nesmú byť priamo zainteresovaní v prípade, ktorý sa prešetruje. Všetky informácie v disciplinárnom konaní sú tajné a sú predmetom len zúčastnených strán konania.
 8. V disciplinárnom konaní vystupujú sťažovateľ, obvinený a disciplinárna komisia ako sprostredkovateľ. Cieľom disciplinárneho konania je objasnenie sťažnosti. V prípade odôvodnenej sťažnosti je udelený trest.
 9. Rozhodnutia sú doručené obom stranám písomne do 7-ich dní odo dňa rozhodnutia.

Tresty

 1. Napomenutie je potrestaním v drobnej záležitosti, ktorá nespôsobila žiadne ujmy osobám.
 2. Pokarhanie sa udeľuje za správanie silne vybočujúce z noriem profesionálneho homeopata alebo po opakovanom napomenutí.
 3. Dočasné vylúčenie na dobu najviac 2-och rokov sa udeľuje členovi, ktorý sa ukázal byť neschopný splniť štandardy platné pre profesionálneho homeopata a vyžaduje sa jeho dovzdelanie alebo po opakovanom udelení pokarhania.
 4. Vylúčenie z členstva sa uplatňuje pri hrubom a niekoľkonásobnom porušení štandardov SHA alebo ak nedošlo k náprave po dočasnom vylúčení.
 5. Rozhodnutie o treste musí obsahovať vyjadrenie, ktorá činnosť alebo správanie je trestané, aký druh nápravy sa vyžaduje, aká je dĺžka trvania trestu a aké sú následky neuposlúchnutia rozhodnutia.

Odvolania

 1. Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie sa môžu obe strany písomne odvolať do 30-tich dní odo dňa vynesenia rozhodnutia.
 2. Odvolanie voči rozhodnutiu môže byt podané, ak:
  – sa vyskytol nový dôkaz, ktorý nebol preskúmaný,
  – existuje dôkaz, že nebol dodržaný správny postup pri vybavovaní sťažnosti,
  – sa zúčastnená strana domnieva, že disciplinárne konanie bolo nespravodlivé.
 3. Odvolanie musí obsahovať zdôvodnenie a byť doložené písomnými dôkazmi.
 4. Odvolanie proti rozhodnutiu spravodlivo a transparentne preskúma disciplinárna komisia a vydá rozhodnutie o odvolaní. V prípade, že komisia rozhodne, že odvolanie je opodstatnené, začína sa nové disciplinárne konanie. Proti rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno odvolať.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.