Ochrana osobných údajov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE DOTKNUTÚ OSOBU

Prevádzkovateľom je občianske združenie Slovenská komora homeopatov, so sídlom: Sadová 20, 05801 Poprad, Slovenská republika, IČO: 42127327, zapísaná v registri občianskych združení (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Zodpovednou osobou prevádzkovateľa je predseda združenia MUDr. Vladimír Petroci, adresa na doručovanie písomností je totožná s adresou sídla prevádzkovateľa, elektronická adresa je: info@komorahomeopatov.sk.

OSOBNÉ ÚDAJE ODOBERATEĽOV NEWSLETTRA

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby. Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané pre účely odoberania newslettra.

Zoznam spracúvaných osobných údajov je vymedzený nasledovným rozsahom: meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty.

Príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje prevádzkovateľ neposkytne tretím osobám.

Doba uchovávania osobných údajov: Prevádzkovateľ bude uchovávať poskytnuté osobné údaje po dobu troch rokov.

OSOBNÉ ÚDAJE ČLENOV A REGISTROVANÝCH PRIAZNIVCOV KOMORY

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby. Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané pre účely členstva v Slovenskej komore homeopatov, registrácie v členskej zóne webu www.komorahomeopatov.sk, zasielania newslettrov.

Dotknutými osobami sú: členovia Slovenskej komory homeopatov a osoby uchádzajúce sa o členstvo.

Zoznam spracúvaných osobných údajov je vymedzený nasledovným rozsahom: meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, kontaktné telefónne číslo, adresa elektronickej pošty.

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje prevádzkovateľ neposkytne tretím osobám.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ bude uchovávať poskytnuté osobné údaje počas členstva a po jeho zániku po dobu troch rokov.

PRÁVA VŠETKÝCH DOTKNUTÝCH OSÔB

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči prevádzkovateľovi:

 1. Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto poučení.
 2. Právo na to, aby prevádzkovateľ opravil jej nesprávne osobné údaje a aby doplnil jej neúplné osobné údaje.
 3. Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.
 4. Právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:
 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.
 1. Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 2. Právo namietať proti spracúvaniu ;jej osobných údajov prevádzkovateľom.
 3. Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
 4. Právo namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať prevádzkovateľ. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote do 30 dní od prijatia žiadosti.
 5. Právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním o sobných údajov.
 6. Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.
 7. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 8. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.
 9. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo: 
  1. písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo na elektronickej adrese info@komorahomeopatov.sk.

  2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe.

Prevádzkovateľ používa automatizované nástroje na spracovanie osobných údajov dotknutých osôb za účelom vyhodnotenia ich určitých osobných aspektov (profilovanie). Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s jej majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom. Osobné údaje dotknutej osoby sa takto spracúvajú najmä na účely vykonávania poradenskej činnosti pre dotknuté osoby.

Osobné údaje nebudú zverejnené.

 

Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ nepredpokladá, že uskutoční prenos osobných údajov do krajín Európskej únie, krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska (osobám uvedeným v bode 6 týchto informácií). Prevádzkovateľ neuskutoční prenos osobných údajov do tretích krajín.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.