Preambula

 1. Etický kódex Slovenskej komory homeopatov o.z. (ďalej ako Etický kódex) formuluje primárne princípy, ktoré regulujú homeopatické poradenstvo a kompetencie klasického homeopata. Etický kódex vytvára základný rámec pre prax jednotlivých homeopatov, nezohľadňuje špecifické aspekty a situácie, ktoré môžu vzniknúť v každodennej praxi.
 2. Primárnym cieľom etického kódexu je udržanie vysokých profesionálnych štandardov a ochrana záujmov všetkých zúčastnených strán.
 3. Etický kódex je záväzný pre všetkých homeopatov registrovaných v Slovenskej komore homeopatov o.z.

Klasická homeopatia

 1. Klasická homeopatia je holistická terapeutická metóda, ktorá vníma každého človeka ako jedinečnú osobnosť.
 2. Klasická homeopatia vychádza z princípov homeopatickej terapie, ktoré sformuloval Dr. Samuel Hahnemann a to najmä z princípu podobnosti, podľa ktorého sa podobné lieči podobným.
 3. V závislosti na okolnostiach môže byť homeopatická terapia alternatívnou alebo doplnkovou terapiou pri chronických aj náhlych ťažkostiach.

Homeopatické poradenstvo

 1. Cieľom homeopatického poradenstva je bezpečné, spoľahlivé a trvalé zlepšenie kvality života klienta.
 2. Homeopat poskytuje homeopatické poradenstvo poctivo a dôstojne, zohľadňujúc najlepšie záujmy svojho klienta.
 3. Homeopat používa v procese výberu najvhodnejšieho homeopatika najmä materie mediky (opisy homeopatík) a homeopatické repertóriá (štrukturované prehľady symptómov), oboje často v podobe profesionálnych počítačových programov.
 4. Homeopat pri výkone praxe nepoužíva diagnostické pomôcky, meracie zariadenia, kyvadlá.
 5. Homeopat neposudzuje prácu ošetrujúceho lekára klienta. Nevyjadruje sa k diagnostike, liečebným postupom ani k prípravkom, ktoré klientovi odporučil ošetrujúci lekár. Nezasahuje do lekárom predpísanej liečby, nevysadzuje alopatickú liečbu lekára.
 6. Homeopat neodrádza klienta od iných terapeutických postupov, pre ktoré sa klient dobrovoľne rozhodne.
 1. Homeopat musí vedieť klientovi vysvetliť, aké sú realistické očakávania; poradiť, kedy je homeopatia nevhodná, a pomôcť mu zvážiť iné možnosti.
 2. Homeopat je zodpovedný za svoj osobný a odborný vývoj formou ďalšieho vzdelávania v oblasti homeopatickej teórie a praxe, odborných stretnutí a kolegiálnej spolupráce.
 3. Homeopat považuje všetky informácie, ktoré počas homeopatických konzultácií získal od klienta, prípadne od jeho sprievodu za dôverné a v tomto duchu k nim pristupuje.
 4. Homeopat pristupuje v špecifických situáciách, ktoré nie sú usmernené týmto Etickým kódexom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Kompetencie homeopata

 1. Homeopat vykonáva prax len v rámci svojich kompetencií.
 1. Hranice kompetencie homeopata sú dané rozsahom jeho vzdelania a klinickej praxe.
 2. Homeopati, ktorí nemajú úplné lekárske vzdelanie, nie sú kvalifikovaní na stanovenie lekárskej diagnózy a vykonávať postupy, na ktoré nemajú kvalifikáciu.
 3. Homeopat nenaznačuje spôsobom vyjadrovania a správania, ak nie je lekár, že ním je (napríklad používaním biely plášťa, fonendoskopu alebo otoskopu, lekárskeho fyzikálneho vyšetrenia – počúvanie, poklep), nepoužíva slová ambulancia, ordinácia, pacient.
 1. Homeopat môže tiež ponúkať iné doplnkové terapie. Ak je ponúknutá iná terapia, musí informovať klienta pred liečbou o inej terapii, musí jasne oddeliť, kde končí homeopatická terapia a začína iná terapia a k nej uviesť svoju príslušnú kvalifikáciu.
 2. Homeopat sa na verejnosti ani pred klientom nevyjadruje hanlivo o iných homeopatoch alebo lekároch, ani ich iným spôsobom neznevažuje.

Reklama, publicita, médiá

 1. Registrovaný homeopat nesmie zverejňovať zavádzajúcu reklamu a nepravdivé informácie o svojej praxi. Reklama musí byť čestná, slušná, zákonná a pravdivá.
 2. Obsah reklamy a spôsob jej šírenia nesmie vytvárať na potenciálnych klientov nátlak, aby sa poradili alebo vyhľadali liečbu u registrovaného homeopata.
 3. Profesionálna reklama musí byť vecná a nesmie sa snažiť zavádzať alebo klamať, ani uvádzať nereálne alebo extravagantné tvrdenia; ani vytvárať dojem, že člen je špecialista na liečbu konkrétneho ochorenia.
 4. Publicita homeopata musí byť formulovaná tak, aby nezneužívala dôveru verejnosti a nezneužívala jej nedostatok skúseností alebo znalostí, či už v otázkach zdravia alebo praxe.
 5. Homeopat pravdivo informuje, písomne aj ústne, o tom, čo ako profesionálny a registrovaný člen SKH ponúka a čo ponúka homeopatická terapia.
 6. Reklama môže poukazovať na osobitné záujmy, ale nesmie si robiť nároky na nadradenosť alebo znevažovať profesionálnych kolegov alebo iných odborníkov.
 7. Všetky kazuistiky, odborné články a prednášky by mali byť prezentované jasne, čestne a bez skreslenia.
 8. Homeopat nesmie sľubovať vyliečenie žiadnej z chorôb, či už implicitne alebo explicitne.
 9. V reklame nesmú byť použité slová, frázy alebo ilustrácie, ktoré by naznačovali, že akýkoľvek stav bude vyliečený.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.