STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

SLOVENSKÁ KOMORA HOMEOPATOV

 

Čl. I

Názov, sídlo a právne postavenie združenia

 

1. Názov občianskeho združenia: Slovenská komora homeopatov, skrátený názov: „SKH“, (ďalej len „združenie“).

2. Sídlo združenia: Sadová 20, 058 01 Poprad.

3. Združenie je právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou, ktorá vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Do postavenia a činnosti združenia môžu štátne orgány zasahovať len na základe a v medziach zákona.

4. Združenie je dobrovoľným, nezávislým a nepolitickým združením  osôb na základe ich spoločných záujmov, je organizáciou súkromného práva v zmysle čl. 11 Európskeho dohovoru o ľudských právach a jeho dodatkových protokolov. 

 

Čl. II

Poslanie,  ciele a činnosť združenia

 

1. Poslaním združenia je  podporovať, rozvíjať, zastupovať a obhajovať záujmy členov – homeopatov a homeopatie v Slovenskej republike. Združenie zastupuje záujmy členov voči orgánom štátnej moci, štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy, súdnictva, iným inštitúciám a organizáciám, ako aj voči zahraničným inštitúciám pôsobiacim v oblasti homeopatie, najmä v Európskej centrálnej rade pre homeopatov (ECCH).

2. Cieľmi združenia sú:

a.    podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti homeopatie vo všeobecnosti a to na miestnej, celoštátnej, ako aj na európskej a medzinárodnej úrovni prostredníctvom členstva v združeniach a organizáciách zameraných na dosiahnutie rovnakých a rovnocenných cieľov ako združenie  

b.    aktivity smerujúce k  uznaniu homeopatie ako alternatívnej  doplnkovej starostlivosti smerujúcej k udržaniu, zlepšeniu a skvalitneniu života a zdravia ľudí  v spoločnosti  vychádzajúc zo základného práva každého človeka na ochranu svojho zdravia pri dodržaní zásady slobodnej voľby

c.     vytváranie všetkých predpokladov k tomu, aby  slobodné povolanie klasický homeopat v Európskej únii ako aj v Slovenskej republike zaujalo svoje miesto v systéme starostlivosti o život a zdravie ľudí, a to v úzkej spolupráci s inštitúciami a organizáciami na medzinárodnej a európskej úrovni, najmä s Európska centrálna rada pre homeopatiu

d.    osveta a vzdelávanie v oblasti homeopatie – aktivity smerujúce k zmene pohľadu, postoja, prístupu  a názorov laickej i odbornej verejnosti na systém, používanie, fungovanie homeopatie, pôsobenie homeopatík a tým aj k zmene ich postoja a názorov na  miesto homeopatie v systéme starostlivosti o zdravie ľudí

e.    informačná, edičná, publikačná, propagačná  činnosť zameraná na objasnenie princípov homeopatie a jej fungovania ako aj jej reálneho prínosu k zlepšovaniu kvality života a zdravia ľudí,

f.      podpora vzdelávania svojich členov v homeopatii po teoretickej aj praktickej stránke.

g.    propagovať a podporovať výskum v oblasti homeopatie,

h.    v záujme ochrany zdravia ľudí  stanoviť záväzné štandardy vzdelania, odbornej kvalifikácie (požiadavky na vzdelanie a odbornú kvalifikáciu) ako aj praxe a etický kódex klasických homeopatov v Slovenskej republike, vychádzajúc pritom z odporúčaných direktív Európskej centrálnej rady pre homeopatov  (ECCH),

i.      Slovenská komora homeopatov je zástupcom Európskej centrálnej rady pre homeopatov (ECCH) v Slovenskej republike a je poverená ECCH certifikovať homeopatické vzdelávania na území Slovenskej republiky,

j.      vyvíjať aktivity a podporovať vzdelávanie homeopatov s cieľom upevňovať odbornú kvalifikáciu v odbore klasický homeopat, ktorá zodpovedá medzinárodným štandardom potrebným na výkon slobodného povolania klasický homeopat,  

k.     vytvorenie, aktualizovanie a vedenie zoznamu kvalifikovaných klasických homeopatov v Slovenskej republike pre potreby verejnosti a stanovenie podmienok pre zápis kvalifikovaných  klasických homeopatov do tohto zoznamu,

l.      poskytovať svojim členom pomoc a súčinnosť spočívajúcu najmä v poradenstve pri výkone praxe klasického homeopata. 

m.   Združenie vedie zoznam priaznivcov združenia; za priaznivcov združenia sa môže hlásiť plnoletá fyzická osoba. Priaznivci pomáhajú združeniu napĺňať jeho ciele. Nemajú práva a povinnosti členov, ani sa nemôžu vydávať za členov združenia, ale len za jeho priaznivcov.

 

Čl. III

Členstvo v združení

 

1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členstvo v združení môže byť:

    – profesionálne

    – základné

  Dokladom o členstve je zápis do zoznamu členov združenia a preukaz člena, ktorý združenie vydáva. Členstvo v združení vzniká dňom zápisu do zoznamu členov združenia.

2. Profesionálne členstvo. Členom združenia sa môže stať bezúhonná fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá súhlasí so stanovami združenia a rozhodne sa aktívne podporovať združenie pri dosahovaní jeho poslania a uskutočňovaní jeho cieľov a splnila všetky nasledujúce podmienky:

a.    podala združeniu písomnú prihlášku za člena združenia

b.    zaplatila  včas členský príspevok určený združením

c.     je absolventom  homeopatického vzdelávania zodpovedajúceho štandardom pre vzdelávanie klasických homeopatov určených Európskou centrálnou radou pre homeopatov, čo preukáže dokladom o ukončení takého vzdelávania

d.    vykonáva prax klasického homeopata, absolvovala najmenej dva semináre homeopatického vzdelávania v kalendárnom roku (súhrnne minimálne v rozsahu tridsaťšesť hodín) akceptovaného združením.  

3. Základné členstvo. Členom združenia sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá  súhlasí so stanovami združenia a rozhodne sa aktívne podporovať združenie pri dosahovaní jeho poslania a uskutočňovaní jeho cieľov a:

a.    podala združeniu písomnú prihlášku za člena združenia

b.    zaplatila  členský  príspevok určený združením a

c.     má ukončené homeopatické vzdelávanie a nie je profesionálnym členom združenia alebo

d.    je účastníkom homeopatického vzdelávania  bez ukončeného vzdelania.

 

4. Členstvo v združení zaniká:

a.    písomným oznámením člena o vystúpení zo združenia doručeným združeniu, dňom jeho doručenia združeniu

b.    vylúčením člena zo združenia rozhodnutím rady a to dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov rady, a to najmä pre závažné, alebo opakované porušenie stanov alebo etického kódexu združenia dňom prijatia uznesenia rady združenia o jeho vylúčení. Proti rozhodnutiu Rady o vylúčení zo združenia môže podať vylúčený člen odvolanie na najvyšší orgán združenia do 15 dní odo dňa, kedy sa o svojom vylúčení dozvedel, najneskôr do troch mesiacov od prijatia uznesenia rady o vylúčení  

c.     právoplatným rozhodnutím súdu o obmedzení alebo strate spôsobilosti člena na právne úkony

d.    nezaplatením členského príspevku členom a to ani do 30 dní od doručenia výzvy na jeho zaplatenie. Členstvo v tomto prípade zaniká márnym uplynutím 30 dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie

e.    úmrtím člena

f.      zánikom združenia.

5. Po zániku členstva je povinnosťou člena odovzdať preukaz člena združenia vydané radou združenia.

 

Čl. IV

Práva a povinnosti členov združenia

 

1. Členovia združenia sú povinní:

a.    dodržiavať stanovy a vnútorné smernice združenia, riadiť sa rozhodnutiami orgánov združenia

b.    dodržiavať etický kódex klasického homeopata združenia, ktorý má svoj základ v etickom kódexe ECCH (v prípade profesionálneho členstva)  

c.     zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo akýmkoľvek spôsobom poškodiť združenie a jeho dobré meno

d.    platiť včas členské príspevky vo výške stanovenej valným zhromaždením združenia a to jedenkrát ročne so splatnosťou najneskôr do 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok v prípade profesionálnych členov a do 30.3. v prípade základného členstva. V prípade, že členstvo vzniklo počas kalendárneho roka, je člen rovnako povinný zaplatiť členský príspevok a to do 60 dní odo dňa vzniku členstva za príslušný kalendárny rok až na výnimky odsúhlasené radou SKH.

e.    vyvíjať aktivitu na dosiahnutie  poslania združenia  a cieľov združenia, v rámci svojich možností a schopností sa aktívne podieľať na jeho práci,

f.      podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

g.    svedomite vykonávať funkciu v orgánoch združenia,

h.    do 15 dní oznámiť združeniu všetky zmeny podstatné pre vedenie členskej evidencie.

2. Členovia združenia sú oprávnení:

a.    zúčastňovať sa na činnosti združenia

b.    hlasovať, voliť a byť volení do orgánov združenia

c.     byť informovaní o činnosti, zámeroch združenia, o rozhodnutiach orgánov združenia,

d.    používať majetok združenia v súlade so stanovami združenia

e.    obracať sa na orgány združenia s podnetmi, pripomienkami alebo sťažnosťami, právo byť o ich vybavovaní informovaný,  žiadať orgány združenia o zaujatie stanoviska k nim, predkladať návrhy na zlepšenie činnosti združenia

f.      profesionálni členovia združenia sú oprávnení používať za menom označenie SKH, ktoré potvrdzuje ich príslušnosť k občianskemu združeniu Slovenská komora homeopatov.

 

Čl. V

Orgány združenia

 

Orgánmi združenia sú:

1.    valné zhromaždenie

2.    predseda

3.    podpredseda

4.    rada

5.    revízna komisia

6.    disciplinárna komisia.

1.  Valné zhromaždenie

1.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci členovia združenia.

1.2 Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

a.    voliť a odvolávať predsedu, podpredsedu a členov rady

b.    voliť a odvolávať členov revíznej komisie

c.     schvaľovať rozpočet a účtovnú uzávierku združenia, určovať výšku členského príspevku

d.    prijímať ročnú správu o činnosti združenia, rozpočet, schvaľovať   správu o hospodárení združenia

e.    rozhodovať o záležitostiach združenia strategického významu

f.      rozhodovať o dobrovoľnom rozpustení združenia, alebo o jeho zlúčení s iným združením 

g.    schvaľovať stanovy, ich zmeny a dodatky

h.    schvaľovať plán činnosti združenia

i.      rozhodovať v ďalších veciach, o ktorých rozhodovať si to valné zhromaždenie vymienilo.

1.3 Prvé stretnutie valného zhromaždenia sa uskutoční do 60. dňa po registrácii združenia Ministerstvom vnútra na mieste určenom v pozvánke. Valné zhromaždenie sa koná podľa potreby, minimálne jeden krát do roka. Zvoláva ho rada združenia, a to písomnou pozvánkou alebo e-mailom, najmenej 7 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Medzi dvoma valnými zhromaždeniami nesmie uplynúť viac ako trinásť mesiacov. Rada je povinná zvolať mimoriadne valné zhromaždenie mesiac od doručenia petície podpísanej nadpolovičnou väčšinou členov, ktorá jeho zvolanie požaduje. Ak by nedošlo do dvoch mesiacov k zvolaniu mimoriadneho valného zhromaždenia požadovaného väčšinou členov, zhromaždenie zvolá revízna komisia.

1.4 Na rokovaní valného zhromaždenia sa zúčastňuje každý člen osobne, alebo prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné vždy, bez ohľadu na počet prítomných členov. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov členov prítomných na valnom zhromaždení. V prípadoch výslovne uvedených v stanovách je na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia potrebná dvojtretinová väčšina hlasov členov prítomných na valnom zhromaždení.

1.5 O každom rokovaní valného zhromaždenia sa spíše zápisnica o priebehu valného zhromaždenia, ktorá musí obsahovať všetky rozhodnutia (uznesenia) prijaté valným zhromaždením. Valné zhromaždenie volí spomedzi členov rady predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie do zvolenia predsedu valného zhromaždenia otvára a vedie predseda resp. podpredseda rady.

2.  Predseda a podpredseda

Predseda je štatutárnym a výkonným orgánom združenia. Predseda:

a.    organizuje a riadi bežnú činnosť združenia medzi zasadnutiami rady

b.    zastupuje združenie vo vzťahu k tretím osobám (navonok) v rozsahu podľa čl. II týchto stanov, v súlade s rozhodnutiami rady, valného zhromaždenia, internými predpismi a záujmami združenia

c.     vykonáva podpisové právo za združenie samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu združenia „Slovenská komora homeopatov“ umiestni svoj vlastnoručný podpis.

d.    zvoláva a riadi schôdze rady

e.    v prípade konania proti programu a stanovám združenia predsedom môže rada pozastaviť výkon funkcie predsedu. Predseda o návrhu na pozastavenie výkonu  funkcie  predsedu nehlasuje, ani nemôže riadiť priebeh hlasovania.

      Podpredseda rady:

a.    v čase neprítomnosti predsedu zastupuje združenie resp. vykonáva činnosť predsedu v rozsahu jeho právomocí len na základe písomného poverenia predsedu alebo na základe rozhodnutia rady združenia

b.    zastupuje predsedu združenia v čase jeho pracovnej neschopnosti, alebo v prípade pozastavenia funkcie predsedu združenia

c.     vykonáva podpisové právo za združenie iba spoločne s jedným členom rady tak, že obaja k vytlačenému alebo napísanému názvu združenia „Slovenská komora homeopatov“ umiestnia svoje vlastnoručné podpisy.

3. Rada

3.1 Rada je výkonným kolektívnym orgánom združenia. Radu tvoria jedenásti členovia volení valným zhromaždením. Funkčné obdobie rady je dvojročné. Rada za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Schádza sa podľa potreby, minimálne raz za tri mesiace. Počet členov rady môže byť zmenený rozhodnutím valného zhromaždenia. Rada rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú podľa týchto stanov v kompetencii iných orgánov združenia. Do pôsobnosti rady patrí to, že:

a.    rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci valného zhromaždenia, alebo ktoré si valné zhromaždenia vyhradilo,

b.    riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia

c.     rozhoduje o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou a činnosťou združenia,

d.    pripravuje ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia, ktorú rada predloží na posúdenie revíznej komisii minimálne 15 dní pred jej predložením na schválenie valnému zhromaždeniu,

e.    navrhuje zmenu stanov

f.      navrhuje plán činnosti

g.    navrhuje plán rozpočtu

h.    rozhoduje o prijatí za člena združenia a o vylúčení člena združenia

i.      vedie zoznam členov a priaznivcov združenia

j.      vedie verejne prístupný zoznam kvalifikovaných klasických homeopatov v SR, ktorí sú členmi združenia a stanovuje podmienky na zápis týchto členov do tohto zoznamu

k.     navrhuje stratégie združenia a ich realizačné metódy a zabezpečuje realizáciu stratégie združenia

l.      spravuje majetok združenia

m.   rozhoduje o vytváraní  komisií združenia a iných poradných orgánov rady, ich kompetenciách a menuje a odvoláva ich vedúcich

n.    na zabezpečenie poslania a činnosti združenia môže rada zriadiť kanceláriu združenia

o.    zvoláva riadne a mimoriadne zasadnutia valného zhromaždenia a predkladá valnému zhromaždeniu ročnú správu o činnosti a hospodárení združenia

p.    schvaľuje medzinárodné dohody združenia

q.    ustanovuje likvidátora pri zániku združenia

r.     môže stanoviť dodatočné podmienky pre zápis do zoznamu profesionálnych homeopatov.

s.     rada Slovenskej komory homeopatov môže odpustiť platenie členského členom združenia, ktorí plnia mimoriadne/osobitné úlohy spojené s činnosťou Slovenskej komory homeopatov, resp. so šírením povedomia o homeopatii na Slovensku.

t.      v mimoriadnych prípadoch, keď sa člen rady opakovane nezúčastňuje zasadnutí rady ani sa nepodieľa inak na jej činnosti, môže rozhodnúť o jeho vylúčení.

3.2 Rada je uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jej členov. Rada prijíma rozhodnutia:

a.    súhlasom všetkých jej prítomných členov – konsensom a to pri voľbe štatutárneho orgánu združenia – predsedu rady a pri voľbe podpredsedu rady

b.    nadpolovičnou väčšinou všetkých prítomných členov rady

V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu rady. 

3.3 Zodpovednosť za škodu. Ak člen rady prekročí rozsah svojho oprávnenia a tým spôsobí združeniu škodu je povinný ju uhradiť.

3.4 Valné zhromaždenie môže radu resp. jeho členov kedykoľvek odvolať. Členovia rady môžu kedykoľvek zo svojej funkcie odstúpiť, túto skutočnosť sú však povinní oznámiť na najbližšej schôdzi rady, resp. písomne na adresu združenia. V prípade odstúpenia rady ako celku oznámi odstúpenie združeniu predseda resp. podpredseda alebo ktorýkoľvek člen rady na valnom zhromaždení, ktoré pre tento účel zvolajú a na ktorom valné zhromaždenie zároveň zvolí nových členov rady. Odstupujúci člen resp. členovia rady sú povinní  ku dňu odstúpenia odovzdať všetky doklady spojené s výkonom funkcie, ako aj všetok majetok združenia, ktorý používali pri výkone svojej funkcie predsedovi, v prípade odstúpenia predsedu, alebo odstúpenia rady ako celku sa odovzdávajú doklady a majetok združenia revíznej komisii.  

4.  Revízna komisia

4.1 Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia. Tvoria ju dvaja členovia združenia volení valným zhromaždením. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v rade združenia. Členovia revíznej komisie sú oprávnení zúčastňovať sa zasadnutí rady združenia, a sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa zoznámili pri výkone svojej funkcie.

4.2 Revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.

4.3 Do pôsobnosti revíznej komisie patrí:

a.    dozerať na dodržiavanie stanov združenia, rozhodnutí orgánov združenia a všeobecne záväzných právnych predpisov,

b.    dbať na súlad stanov a rozhodnutí orgánov združenia so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

c.     posudzovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia vypracovanú radou pred tým, ako ju rada predloží na schválenie  valnému  zhromaždeniu,

      d.   zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ak to neurobí rada do dvoch mesiacov na      návrh nadpolovičnej väčšiny členov združenia.

5.  Disciplinárna komisia

5.l        Všeobecne

1. Disciplinárne konanie umožňuje efektívne, spravodlivé a nestranné preskúmanie porušenia štandardov  SKH jej členom a preskúmanie sťažnosti na jej člena.

2. Disciplinárne konanie je transparentné, jeho závery sú zverejnené na webstránke SKH.

3. Členovia SKH prijatím za člena sa zaväzujú podriadiť výsledkom prípadného disciplinárneho konania SKH.

4. V prípade sťažnosti člen ustanovený radou SKH alebo rada SKH zhromaždí všetky dostupné informácie týkajúce sa udalosti, ktorá je predmetom podnetu – sťažnosti a vyvinie všetko úsilie, ktoré možno od neho požadovať, aby ako sprostredkovateľ vybavil podnet bez začatia disciplinárneho konania urovnaním. V prípade neúspešného sprostredkovania urovnania môže sťažovateľ podať formálny podnet adresovaný SKH a doručený na adresu jej sídla.

5. Disciplinárne konanie sa môže začať na formálny podnet:

      a)  klienta,

b)  kolegov homeopatov,

c)  študentov homeopatie,

d)  učiteľov a supervízorov homeopatie,

e)  členov SKH

f)   rady SKH.

6. Formálny podnet na začatie disciplinárneho konania je potrebné podať písomne najneskôr do 3 rokov odo dňa kedy k udalosti zakladajúcej podnet došlo. Stretnutie disciplinárnej komisie musí byť zvolané do 3 mesiacov odo dňa doručenia formálneho podnetu SKH.

7. Disciplinárne konanie vedie disciplinárna komisia. Disciplinárna komisia pozostáva z troch členov rady SKH zvolených hlasovaním rady. Členovia disciplinárnej komisie nesmú byť priamo zainteresovaní v prípade, ktorý sa prešetruje. Osoby zúčastnené na disciplinárnom konaní sú povinné dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri disciplinárnom konaní dozvedeli. V disciplinárnom konaní vystupujú sťažovateľ, člen združenia označený v sťažnosti a disciplinárna komisia ako sprostredkovateľ. Cieľom disciplinárneho konania je objasnenie sťažnosti. V prípade, že disciplinárna komisia dospeje v disciplinárnom konaní k rozhodnutiu, že sťažnosť je dôvodná  a nedôjde k urovnaniu do 30-tich dní od podania sťažnosti, udelí členovi sankciu.

8. Rozhodnutie disciplinárnej komisie sa doručí obom stranám písomne do siedmich dní odo dňa rozhodnutia disciplinárnej komisie.

5.2       Sankcie:

V prípade, že disciplinárna komisia v disciplinárnom konaní dôjde k záveru, že došlo k disciplinárnemu previneniu, môže uložiť nasledovné sankcie:

1. Napomenutie:  je potrestaním v drobnej záležitosti, ktorá nespôsobila žiadne ujmy osobám.

2. Pokarhanie: sa udeľuje za správanie podstatne prekračujúce štandardy  profesionálneho homeopata  určené v stanovách a vnútorných predpisoch SKH ako aj v odporúčacích predpisoch ECCH, alebo v etickom kódexe alebo po opakovanom napomenutí.

3. Dočasné vylúčenie z členstva v SKH: na dobu najviac dvoch rokov sa udeľuje členovi, ktorý sa ukázal byť neschopný splniť štandardy platné pre profesionálneho homeopata určené SKH a vyžaduje sa jeho dovzdelanie alebo po opakovanom udelení pokarhania.

4. Trvalé vylúčenie z členstva v SKH: sa uplatňuje pri hrubom a niekoľkonásobnom porušení štandardov SKH alebo ak nedošlo k náprave po dočasnom vylúčení.

Rozhodnutie o treste musí obsahovať skutkový opis činnosti alebo konania, ktoré je sankcionované, aký druh nápravy sa vyžaduje, aká sankcia z vyššie uvedených  sa ukladá, dĺžka trvania sankcie a aké sú následky nerešpektovania rozhodnutia, poučenie o odvolaní.

5.3      Odvolanie

1. Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie sa môžu obe strany písomne odvolať do tridsiatych dní odo dňa vynesenia rozhodnutia. Písomné odvolanie musí byť adresované a doručené na adresu sídla  SKH.

2. Odvolanie voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie je prípustné, ak:
– sa vyskytol nový dôkaz, ktorý nebol v uskutočnenom disciplinárnom konaní predložený,
– preukáže sa, že nebol dodržaný predpísaný postup disciplinárneho konania pri vybavovaní sťažnosti,
– sa zúčastnená strana domnieva, že disciplinárne konanie bolo nespravodlivé  (najmä bolo v rozpore s vnútornými predpismi združenia, stanovami združenia, všeobecne záväznými predpismi SR, dobrými mravmi).

3. Odvolanie musí obsahovať zdôvodnenie a byť doložené  dôkazmi.

4. Odvolanie proti rozhodnutiu spravodlivo a transparentne preskúma disciplinárna komisia v novom zložení  a vydá rozhodnutie o odvolaní. V prípade, že disciplinárna komisia v novom zložení rozhodne, že odvolanie je opodstatnené, začína sa nové disciplinárne konanie. Proti rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno odvolať.

 

Čl. VI

Majetok združenia a zásady hospodárenia

 

1.            Združenie samostatne hospodári so svojim majetkom podľa schváleného rozpočtu na príslušný rok v súlade so stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak rozpočet na príslušný kalendárny rok nebol schválený do 31.12. bežného roka, spravuje sa hospodárenie posledným schváleným rozpočtom, najdlhšie však šesť mesiacov. Združenie má povinnosť viesť registratúru, účtovníctvo a evidenciu majetku v súlade so stanovami, vnútornými smernicami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Hospodárenie združenia podlieha kontrole revíznej komisie.

2.            Majetok združenia tvoria:

a.    príjmy z členských príspevkov členov združenia

b.    dary a sponzorské príspevky fyzických a právnických osôb a priaznivcov

c.     príjmy z hospodárenia s majetkom združenia

d.    príjmy  z podujatí organizovaných združením

e.    dotácie z fondov, granty

f.      hnuteľné veci a nehmotný majetok vo vlastníctve združenia

g.    iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3.            Majetok združenia môže byť použitý na plnenie poslania a dosiahnutie cieľov združenia, prípadne na iné aktivity v súlade so stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Žiaden člen združenia, ani iná osoba nesmie byť zvýhodňovaný poskytnutými výdavkami združenia, ktoré nie sú v súlade s poslaním a cieľom združenia. S majetkom združenia nakladá rada združenia. Orgány združenia sú povinné majetok združenia chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä:

a.    udržiavať a užívať majetok

b.    chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou, alebo zneužitím

c.     používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi

d.    viesť o majetku predpísanú evidenciu.

4. Pri zániku združenia rozhoduje o použití majetku združenia valné zhromaždenie  dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov združenia prítomných na valnom zhromaždení.


Čl. VII

Zánik združenia

 

1.   Združenie zaniká:

a.    zlúčením s iným združením,

b.    dobrovoľným rozpustením.

c.     právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

2. O zániku združenia (zlúčením s iným združením, dobrovoľným rozpustením) rozhoduje valné zhromaždenie, dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých prítomných členov.

3. V prípade zániku združenia zlúčením s iným združením rozhodne valné zhromaždenie súčasne aj o prechode práv a povinností združenia a majetku združenia a súčasne oznámi jeho zánik Ministerstvu vnútra SR. 

4. V prípade, že valné zhromaždenie rozhodne o zániku združenia spôsobom uvedeným v bode 1 písm. b) rada vymenuje likvidátora. Likvidátor vykoná majetkové vyporiadanie tak, že vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi likvidáciu a zánik združenia do 15-tich dní Ministerstvu vnútra SR.

5. V prípade zániku združenia spôsobom uvedeným v bode 1 písm. c) vykoná majetkové vyporiadanie likvidátor určený ministerstvom.

 

Čl. VIII

Záverečné a prechodné ustanovenia

 

1. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

2. Združenie má právo v súlade so svojim poslaním a cieľmi svojej činnosti obracať sa na štátne orgány s petíciami.

3. Tieto stanovy boli schválené valným zhromaždením združenia dňa 4. 11. 2016 a nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2017 a sú vyhotovené v štyroch rovnopisoch, dva rovnopisy pre účely oznámenia  zmeny stanov občianskeho združenia Ministerstvu vnútra SR, a dva rovnopisy pre účely združenia.

4. Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa stanovy združenia registrované na Ministerstve vnútra SR v celom rozsahu rušia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.