Potvrdenie efektívnosti homeopatických liekov

ŠtúdieExistujú desiatky vedeckých klinických aj laboratórnych štúdií, ktoré potvrdzujú efektívnosť homeopatických liekov. Namiesto ich vymenúvania spomen(me dve metaštúdie, teda štúdie o štúdiách. K. Linde a kol. (1), uverejnil v roku 1997 v renomovanom odbornom časopise Lancet metaštúdiu, do ktorej zahrnul 186 výskumných prác.

 

Z nich spl’ňalo preddefinované kritériá 89 štúdií. Autori neurobili len jednoduché porovnanie štúdií s pozitívnym a negatívnym výsledkom, ale pomocou prepracovaných štatistických metód zhromaždili údaje z rôznych štúdií, aby ich porovnali. Výsledky ukázali, že pacienti, ktorí užili skutočný homeopatický liek mali 2,45 krát väčšiu pravdepodobnosť vyliečenia než tí, ktorí užili placebo.
Metaštúdia J. Kleinena a kol. (2), ktorá je síce staršia, ale zato často citovaná, zhodnotila klinické práce urobené do roku 1991. Z celkového počtu 105 klinických skúšok, ktoré testovali účinnosť homeopatík, malo 81 (77%) pozitívny efekt. A z 22 najkvalitnejšie uskutočnených štúdií až 15 bolo s pozitívnym efektom, t.j. potvrdilo účinnosť homeopatie. V závere sa autori vyjadrili takto: „Dôkazy vyplývajúce z tejto metaštúdie by mali byť dostatočné na to, aby sa homeopatia zaviedla ako regulérna liečba prinajmenšom v niektorých indikáciách.“ A okrem toho: „Množstvo pozitívnych dôkazov, dokonca aj medzi tými najlepšími štúdiami bolo pre nás prekvapením“.
V roku 1992 bola Európskym parlamentom prijatá a v Úradnom vestníku EÚ (Journal Officiel des Communautés Européenes) uverejnená smernica o homeopatických liekoch. Táto smernica poskytla stabilný právny rámec pre homeopatiu. Európsky parlament odporučil členským krajinám preplácať homeopatické lieky.

  1. Linde, K., Clausius, N., Ramirez, G., Melchart, D., Eitel, F., Hedges, L. V., Jonas, W. B.:
    Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects?
    A meta-analysis of placebo-controlled trials.
    Lancet, Sept. 20, 1997, 350, s. 834-843
  2. Kleijnen, J., Knipschild, P., Riet, G. ter: Clinical trials of homoeopathy.
    BMJ, 1991, 302, s.316-32
Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: