Tlačová správa

Bratislava, 10.5.2017

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR oznámil 24.3.2017 vo svojom Vestníku č. 3/17 prevzatie európskej technickej normy „Služby poskytované lekármi s dodatočnou kvalifikáciou v homeopatii (MDQH). Požiadavky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti lekármi s dodatočnou kvalifikáciou v homeopatii“ do sústavy slovenských technických noriem. Jedná sa o európsku normu, ktorú zatiaľ prevzalo 30 európskych štátov vrátane Turecka. Na tejto technickej norme (štandarde) sa dohodli členské štáty Európskeho výboru pre štandardizáciu (CEN) 6. augusta 2016. Na Slovensku bola prevzatá ako technická norma STN EN 16872. V Českej republike bola prevzatá ako technická norma ČSN EN 16872.

 

Na 24 stranách textu táto norma upravuje pojmy, definície, odbornú spôsobilosť, klinickú prax, etický kódex ako aj vzdelávanie v odbore homeopatia, vrátane študijného plánu a skúšok, taktiež potom doporučený zoznam homeopatických liečiv, ktoré majú byť vyučované. Homeopatický vzdelávací program má zahŕňať najmenej 350 hodín v rámci samostatného celoživotného vzdelávania formou trojročného diaľkového štúdia. 

Táto technická norma sa výslovne vzťahuje na lekárov a nevzťahuje sa na služby poskytované inými osobami, ktoré nie sú kvalifikovanými lekármi, ako ani na prípravu homeopatických liekov, metodológiu a výkon testovania homeopatických liekov. Upravuje tak profesionálny štandard ohľadne odbornej kvality a etiky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti lekármi pomocou metódy homeopatie.

V tejto súvislosti možno konštatovať, že prijatie technickej normy pre služby poskytované lekármi s dodatočnou kvalifikáciou v homeopatii predstavuje uznanie homeopatického medicínskeho postupu ako na európskej tak aj na národnej úrovni.

https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=124537

Slovenská komora homeopatov

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: