Výskumy používania homeopatík v krajinách Európy

Mnohí ľudia, ktorí o homeopatii nič nevedia, alebo aj takí, ktorí o nej majú iba skreslené informácie, by sa možno rozhodli vyskúšať túto metódu jemnej, elegantnej a účinnej liečby, keby mali informácie o tom, či pomohla aj iným. Takýmito informáciami často nedisponujú ani homeopati, pritom o rozšírenosti, používaní a efektivite homeopatickej liečby existuje mnoho serióznych zdrojov. Patria medzi ne aj výsledky prieskumov, ktoré boli realizované v uplynulých 10-15 rokoch vo viacerých európskych krajinách.

Nedávno zosnulá významná maďarská  homeopatka, farmaceutka Dr. Fruzsina Gábor v roku 2012 napisala syntetizujúce dielo v rozsahu takmer 100 strán, v ktorom okrem iných tém predkladá aj sumár spoločenskovedných a prírodovedných výskumov (samozrejme s uvedením všetkých zdrojov), ktoré boli v nedávnej minulosti zamerané práve na rozšírenosť a efektívnosť rôznych spôsobov alternatívnej/komplementárnej medicíny, medzi nimi aj homeopatie. V tomto článku, opierajúc sa na spomenutú prácu, v krátkosti priblížim výsledky časti týchto výskumov.

Referendum vo Švajčiarsku

Začala by som krajinou, ktorej sa často túžime podobať. Švajčiarsko. Pri tomto názve sa nám v mysli vyrojí obraz stability, prosperity, hojnosti. Od tejto chvíle si môžeme k týmto ideálom  pridať aj možnosť štátom podporenej homeopatickej liečby ako alternatívy konvenčnej liečby, alebo ako možnosť komplementárnej liečby popri konvenčnej. V máji 2009 sa totiž v tejto krajine konalo referendum, v ktorom sa občania rozhodovali, či do základnej zdravotnej starostlivosti majú byť zahrnuté aj komplementárne a alternatívne liečebné metódy (Gábor 2012: 22). Dvaja z troch hlasujúcich odpovedali kladne. Na základe týchto výsledkov sa švajčiarska vláda rozhodla od roku 2012 zaviesť do základnej zdravotnej starostlivosti medzi ostatnými metódami komplementárnej medicíny aj homeopatiu,  a tento – dalo by sa povedať, zatiaľ skúšobný – stav trvá do roku 2018. Referendum síce nie je výskumná metóda, je to jeden z nástrojov demokracie a jej výsledky majú za určených podmienok záväzný charakter, lenže práve preto sú svojím spôsobom ešte dôležitejšie ako výsledky výskumov. Švajčiarska vláda si to samozrejme uvedomila, a preto už predtým ako sa  podujala vyhlásiť referendum v otázke zakomponovania alternatívnej medicíny do základnej medicínskej starostlivosti, objednala si množstvo expertíz. Tie potvrdili účinnosť, ale aj finančnú výhodu   homeopatie.

Prieskumy v zdravotníckych zariadeniach

V Nórsku sa  robil zaujímavý výskum v nemocniciach o tom, či používajú v liečebnom procese aj komplementárnu medicínu. Na otázky odpovedali riaditelia 99 nemocníc, t.j. 85% zo všetkých oslovených, a ukázalo sa. že v 50 nemocniciach, teda v každej druhej sa používajú tieto metódy. Z toho v 19 nemocniciach aj homeopatia (c.d. 28).  

V Holandsku sa v roku 2010 skúmali postoje detských lekárov ku komplementárnej medicíne. Z odpovedajúcich 276 pediatrov 52% zaujalo kladný postoj. 61% z nich v uplynulých dvoch rokoch liečilo aj homeopatiou (c.d. 30).

Vo Veľkej Británii sa skúmala liečebná efektívnosť homeopatických nemocníc financovaných z verejného zdravotného poistenia, a to za obdobie 2001 až 2011. Napr. v doerchesterskej nemocnici vyplnilo dotazník 183 nových pacientov. 44% malo ťažkosti  už 5 rokov, 19% už 15 rokov. Väčšinou išlo o depresie a fóbické stavy. Po šiestich mesiacoch homeopatickej liečby 155 pacientov, teda 84,7% vypovedalo o zlepšení ťažkostí, a z toho väčšina, t.j. 81% toto zlepšenie jednoznačne pripísala homeopatickej liečbe. Za ten čas sa nikomu zo 183 pacientov nezhoršil stav, a 46 pacientov sčasti vysadilo konvenčnú liečbu (c.d. 29).

V Nemecku a Švajčiarsku sa v 103 „obvodných“ ambulanciách sledovala efektivita homeopatickej liečby pacientov. Do výskumu zahrnuli 3,981 osôb, z toho 2,851 dospelých ( 29% mužov a 71%  žien) a 1,130 detí. Väčšina z nich trpela chronickými chorobami, ktoré trvali v priemere takmer 9 rokov. Vývoj zdravotného stavu a kvality života sa hodnotil na začiatku výskumu, potom po 3, 12 a 24 mesiacoch. Lekári a pacienti zvlášť hodnotili tieto ukazovatele, ale tak lekári, ako pacienti uviedli zlepšenie stavu po homeopatickej liečbe oproti tomu, ako sa cítili pred začatím tejto liečby. V záverečnej štúdii sa uvádza i to, že homeopatia bola účinnejšia u detí a dospelých, menej účinná u dospievajúcich. Zároveň sa píše, že čím mladší bol pacient, a čím mal ťažšie ochorenie, tým výraznejšie bolo zlepšenie po homeopatickej liečbe (c.d.33).

Homeopatia u rôznych skupín pacientov

Vo Francúzsku sa analyzovali zvyky užívania liečív v kruhu tehotných žien za obdobie 2004 – 2008. Ukázalo sa, že v roku 2008 sa zvýšilo užívanie homeopatických prípravkov oproti roku 2004, a to z 8,7 rôznych prípravkov na 9,4 (c.d.31).

Do podobného prieskumu vo Veľkej Británii bolo zahrnutých 14 115 tehotných žien. Skúmalo sa, že aké prípravky používajú za jednotlivé trimestre. Komplementárnu medicínu použilo aspoň raz počas tehotenstva 26,7% žien. Čím vyššie štádium tehotenstva, tým viac a častejšie si vyberali iné, ako konvenčné liečivá. Najčastejšie používali bylinné čaje (17,7%); na druhom mieste boli homeopatiká (14,4%). Najobľúbenejším homeopatickým liečivom bola Arnica (c.d. 31). 

Vo výskume, ktorý sa realizoval vo Veľkej Británii v Bristol Homeopathic Hospital, sledovali vývoj zdravotného stavu, kvality života a zmeny stavov psychickej pohody  u 100 onkologických  pacientov. 39 z nich malo metastázy, 9 pacientov odmietlo konvenčnú liečbu. Pri prvej, štvrtej a šiestej konzultácii zúčastnení pacienti ohodnotili na číselnej škále celkom 35 príznakov. Pri ukončení výskumu ostalo 52 pacientov, tým sa spokojnosť so zdravotným stavom zvýšila o 25%. Výskumníci na základe týchto výsledkov  navrhli ďalšie skúmanie ohľadom možnosti liečenia onkologických chorôb homeopatikami.

Použitá literatúra:

Gábor, Fruzsina, 2012: Homeopátia a természet- és társadalomtudományok tükrében. Budapest: Homeo Tanácsadó Bt. ISBN: 978-963-08-4787-2

Spracovala: Doc. PhDr. Zuzana Mészárosová, PhD

Zdroj obrázka: canva.com

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: