Švajčiarsko – zahrnutie homeopatie do systému a poistenia

Dr. Hansueli Albonico je lekár vo Švajčiarsku, krajine, ktorá zakotvila zdravotnú diverzitu v systéme zdravotnej starostlivosti. DZVhÄ požiadala o rozhovor s predsedom Únie švajčiarskych lekárskych organizácií komplementárnej medicíny o míľniku, ktorý sa dosiahol vo Švajčiarsku v komplementárnej medicíne.

Pán Albonico, 16. jún 2017 bol dôležitý deň pre komplementárnu medicínu vo Švajčiarsku. Čo sa stalo?

Veľmi nás teší, že vo Švajčiarsku sa dosiahol ďalší pokrok v implementácii našej populárnej iniciatívy „Áno pre komplementárnu medicínu“. Popri antropozofickej medicíne, tradičnej čínskej medicíne a fytoterapii je sa aj klasická homeopatia stala jednou z lekárskych disciplín vo Švajčiarsku. Dňa 16. júna 2017 Federálna rada rozhodla, že tieto štyri komplementárne lekárske metódy by mali byť určite zahrnuté do základného zdravotného poistenia Švajčiarska.

 

Je toto uznesenie nejako časovo obmedzené?

Nie, rozhodnutie je výslovne na dobu neurčitú. Zahrnutie týchto komplementárnych lekárskych metód do základného zdravotného poistenia bolo v posledných rokoch obmedzené do konca roka 2017. Neboli sme istí, či úsilie všetkých zúčastnených strán skutočne prinesie prelom, ale podarilo sa nám to.

V Nemecku mnohé médiá tvrdia, že neexistujú dostatočné vedecké dôkazy o homeopatii. Ale vo Švajčiarsku je teraz táto liečebná metóda v základnom zdravotnom poistení. Ako prebiehal dialóg s vedcami vo Švajčiarsku?

Bolo to veľmi vzrušujúce. Dialóg medzi vedou a politikou trval viac ako 20 rokov. Z diskusie o klimatických zmenách už vieme, že to nie je ľahký proces. Ale vo Švajčiarsku nám systém priamej demokracie veľmi pomohol. Nielenže sme boli schopní iniciovať referendum, hlasovať a dosiahnuť dvojtretinovú väčšinu, ale tiež rozvíjať plodný dialóg so všetkými zúčastnenými. Za posledný rok a pol rozhovory prebiehali aj vo výbore expertov.

Kto bol súčasťou tohto výboru?

Na jednej strane to boli zástupcovia komplementárnej medicíny, ale aj ministerstiev, najmä ministerstva zdravotníctva, ako aj zástupcovia švajčiarskych univerzít, zástupcovia švajčiarskej akadémie lekárskych vied, zdravotnej poisťovne  a tiež pacienti. Podarilo s nám na zasadnutiach previesť vedecké dôkazy, ktoré existujú, do konkrétnych úprav. Vykonanie sa vykonalo v súlade s právnymi požiadavkami zákona o zdravotnom poistení. Doplnkové lekárske metódy musia tiež spĺňať požiadavky vedeckého výskumu a poskytnúť dôkazy o WZW – efektívnosti, účelnosti a efektívnosti nákladov.

To znamená, že vo Švajčiarsku platia tieto body aj pre homeopatiu?

Správne. Dnešné rozhodnutie Spolkovej rady potvrdzuje, že účinnosť, ako aj účelnosť a nákladová efektívnosť boli dostatočne preukázané, aby mohol byť aj pre homeopatiu naďalej zaručený prístup k základnému zdravotnému sociálnemu poisteniu.

Vo vede existujú tzv. dvojito zaslepené kontrolované štúdie, ktoré sa považujú za zlatý štandard v medicíne založenej na dôkazoch. Tieto však nedokážu ukázať terapeutický prínos, ktorý pacienti získavajú vďaka pôsobeniu tejto metódy liečby. Ale údaje z výskumu zdravotníckych služieb to dokážu a tieto ukazujú významný terapeutický prínos homeopatie v lekárskej praxi. Zohral výskum zdravotníckych služieb nejakú úlohu vo vašich vedeckých diskusiách?

Áno. Výskum v oblasti zdravotnej starostlivosti je v posledných 20 rokoch čoraz dôležitejší. Je zaujímavé, ako sa to vyvíjalo. Pôvodne sa hovorilo len o účinnosti a dvojito zaslepených kontrolovaných štúdiách. Ale ukázalo sa, že užitočnejšia je otázka: „Ako definujete výhody?“ Od tej doby sa čoraz viac rozvíjal výskum zdravotníckych služieb. Vo výskume v oblasti zdravotníckych služieb je to všetko o otázke pacienta a lekára o výsledku – t.j. záujem je sústredený na výsledky za každodenných podmienok. Tento zreteľ sa stráca pri dvojito zaslepených štúdiách.

Ako je to s vedeckými štúdiami  v komplementárnej medicíne v porovnaní s bežnou medicínou?

V histórii procesu začlenenia týchto metód komplementárnej medicíny sme niekoľkokrát preskúmali celú literatúru. Všetko sa začalo šesťročným PEK – Programom hodnotenia komplementárnej medicíny. Neskôr to boli ďalšie štúdie. Ukázalo sa, že klasická homeopatia má vedecké štúdie, ktoré potvrdzujú jej účinnosť. Nie je pravda, že neexistujú žiadne štúdie. Má aj veľa dvojito zaslepených kontrolovaných štúdií. Musíme si však uvedomiť aj to, že konvenčná medicína zďaleka nerobí všetko len na základe najprísnejších kritérií stupňa A medicíny založenej na dôkazoch. Napríklad americká smernica pre kardiológiu je založená len maximálne na 20 percent na medicíne založenej na dôkazoch.

Aké úlohy vás teraz čakajú?

Hlavnou otázkou teraz je to, že štyri komplementárne lekárske metódy zahrnuté do základného poistenia Švajčiarska musia byť primerane zastúpené na univerzitách. Teraz je potrebné vyriešiť tento problém.

Zdroj: https://www.homoeopathie-online.info/schweiz-homoeopathie-ist-wirksam-zweckmaessig-und-wirtschaftlich/

Preložil: MUDr. Vladimír Petroci

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: