Etický kódex homeopata

Preambula

 1. Etický kódex klasického homeopata stanovuje pravidlá vykonávania praxe klasického homeopata. Ponúka základný etický rámec pre poskytovanie homeopatického poradenstva, nezohľadňuje špecifické aspekty a situácie, ktoré môžu vzniknúť v bežnej každodennej praxi.
 2. Pravidlá stanovené v tomto kódexe sú záväzné pre klasických homeopatov registrovaných v Slovenskej komore homeopatov.

 

Klasická homeopatia

 1. Klasická homeopatia je holistická terapeutická metóda, ktorá vníma každého človeka ako jedinečný celok, ktorého telesná a psychická stránka spolu neoddeliteľne súvisia.
 2. Klasická homeopatia vychádza z princípov homeopatickej terapie, ktoré sformuloval Dr. Samuel Hahnemann a to najmä z princípu podobnosti, podľa ktorého sa podobné lieči podobným.

 3. Klasická homeopatia je doplnkovou terapiou a ponúka terapeutickú alternatívu pri chronických aj náhlych ťažkostiach.

Homeopatické poradenstvo

 1. Cieľom homeopatického poradenstva je šetrné, spoľahlivé a trvalé zlepšenie kvality života klienta.
 2. Klasický homeopat objasní klientovi základné princípy homeopatickej terapie a umožní klientovi slobodne sa rozhodnúť, či homeopatickú terapiu absolvuje. Klasický homeopat neodhovára klienta od iných terapeutických postupov.

 3. Klasický homeopat sa vo svojej poradenskej praxi riadi najvyššími etickými a morálnymi zásadami vo všetkých aspektoch homeopatického poradenstva. Homeopatické poradenstvo poskytuje poctivo a dôstojne, zohľadňujúc záujmy svojho klienta. Jediným cieľom, ktorý klasický homeopat vo vzťahu s klientom sleduje, je prospech a dobro klienta.

 4. Klasický homeopat používa v procese  výberu najvhodnejšieho homeopatika najmä materie mediky (opisy homeopatík) a repertóriá (štrukturované prehľady symptómov), či už v knižnej alebo elektronickej podobe a profesionálne počítačové programy.

 5. Klasický homeopat zvyčajne odporučí klientovi jedno homeopatikum, ktoré najvhodnejšie zodpovedá charakteru ťažkostí klienta a súčasne vystihuje jeho jedinečnosť. Účinnosť takto zvoleného homeopatika vyhodnotí po uplynutí niekoľkých týždňov. Za istých okolností nemusí klasický homeopat odporučiť konkrétne homeopatikum a terapeuticky pôsobí na klienta rozhovorom vedeným v súlade s homeopatickými princípmi. Klasický homeopat môže výnimočne odporučiť viac ako jedno homeopatikum, pokiaľ takýto postup zodpovedá klientovej situácii.

 6. Klasický homeopat neposudzuje prácu alopatického lekára a nezasahuje do nej. Nevyjadruje sa k diagnostike, liečebným postupom ani k prípravkom, ktoré klientovi odporučil alopatický lekár.

 7. Homeopatiká sa užívajú len so súhlasom klienta, resp. jeho zákonného zástupcu.

 8. Klasický homeopat podáva látky v procese homeopatickej skúšky, tzv. provingu, len osobám, ktoré sa na skúšku danej látky dobrovoľne prihlásia a súhlasia s povahou a priebehom takej skúšky.

 9. Klasický homeopat sa na verejnosti ani pred klientom nevyjadruje hanlivo o svojich kolegoch, homeopatoch iných smerov či škôl alebo o alopatických lekároch, ani ich iným spôsobom neznevažuje.

 10. Klasický homeopat je zodpovedný za svoj osobný a odborný rast formou ďalšieho vzdelávania v oblasti homeopatickej teórie a praxe, odborných stretnutí a kolegiálnej spolupráce.

 11. Klasický homeopat, v prípade potreby, konzultuje stav svojho klienta so svojimi kolegami, prípadne odporučí klientovi navštíviť iného klasického homeopata.

 12. Klasický homeopat považuje všetky informácie, ktoré počas homeopatických konzultácií získal od klienta, prípadne jeho sprievodu za dôverné a v tomto duchu k nim pristupuje.

 13. Klasický homeopat pristupuje v špecifických situáciách, ktoré nie sú usmernené týmto etickým kódexom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.